twitter
rss

..........เป็นที่ฮือฮาและกล่าวถึงในวงการอินเทอร์เน็ตทั้งของไทยและของโลกก็ว่าได้ เพราะเพียงวันแรกที่เปิดให้ใช้งานอย่างเป็นทางการ ก็มีการเข้าใช้งานระบบ UTQ Online จากทั่วประเทศมากกว่า 500,000 ครั้ง ถือว่าเป็นเว็บไซต์ที่มีผู้เข้าใช้งานในวันแรกมากที่สุดเลยก็ว่าได้ (จัดเก็บข้อมูลโดย Google Analytics 15/10/2010)
..
..........ต้องคอยติดตามกันต่อไปว่าโครงการนี้จะประสบความสำเร็จมากน้อยแค่ไหน ในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาของไทยให้มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนเพิ่มมากขึ้น และอาจจะเป็นแนวทางในการให้ความรู้แก่บุคลากรทางการศึกษาวิธีใหม่ที่ได้ผลดีกว่าการจัดอบรมตามโรงแรม หรือตามสถานที่ต่างๆ นอกจากจะประหยัดงบประมาณแล้ว ยังไม่เป็นการดึงครูออกจากห้องเรียนอีกด้วย เพราะคุณครูสามารถใช้เวลาว่างในการเข้ารับการอบรมในรายวิชาต่างๆ ที่เปิดให้อบรม


..........~ ครูสุริยะ ~

Custom Search